Αριθμοί

0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on

11 on bir
12 on iki
13 on üç
14 on dört
15 on beş
16 on altı
17 on yedi
18 on sekiz
19 on dokuz
20 yirmi
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
200 iki yüz
1000 bin
2000 iki bin
10000 on bin
1000000 milyon

Τακτικά Αριθμητικά

πρώτος birinci
δεύτερος ikinci
τρίτος üçüncü
τέταρτος dördüncü
πέμπτος beşinci
έκτος altıncı
έβδομος yedinci
όγδοος sekizinci
ένατος dokuzuncu
δέκατος onuncu
ενδέκατος on birinci
δωδέκατος on ikinci
δέκατος τρίτος on üçüncü
δέκατος τέταρτος on dördüncü
δέκατος πέμπτος on beşinci
δέκατος έκτος on altıncı
δέκατος έβδομος on yedinci
δέκατος όγδοος on sekizinci
δέκατος ένατος on dokuzuncu
εικοστός yirminci
εικοστός πρώτος yirmi birinci
εικοστός δεύτερος yirmi ikinci
τριακοστός otuzuncu
τεσσαρακοστός kırkıncı
πεντηκοστός ellinci
εξηκοστός altmışıncı
εβδομηκοστός yetmişinci
ογδοηκοστός sekseninci
ενενηκοστός doksanıncı
εκατοστός yüzüncü
χιλιοστός bininci
εκατομμυριοστός milyonuncu
δισεκατομμυριοστός milyarıncı

Leave a Reply